Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κάτωθι:

Γκιώνης Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Αλεξανδροπούλου Μαρία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Κούσκουρη Βασιλική

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Παναγόπουλος Ιωάννης

ΤΑΜΙΑΣ


Σακελλαρίου Βασιλική

ΜΕΛΟΣ


Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ


Σαλαμούρα Αγλαΐα

ΜΕΛΟΣ


Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Βασιλείου Πολυξένη

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Ευγενία Ηλιοπούλου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Μαρία Αργυροπούλου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ