ekame.gr

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα (επωνυμία) και η διεύθυνση, ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του, τα φορολογικά του στοιχεία (ΑΦΜ κλπ).

Το Κέντρο μας καταχωρεί στα παραπάνω αρχεία του τα στοιχεία που οι προμηθευτές, οι δωρητές, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, τα μέλη και οι εκπαιδευόμενοι (μέσω των δικαστικών τους συμπαραστατών)  οικειοθελώς δηλώνουν  και τα οποία είναι απαραίτητα κατά το Ελληνικό Δίκαιο για την πώληση και αγορά προϊόντων, για τη μισθοδοσία, για την τιμολόγηση, για την έκδοση των γραμματίων είσπραξης, για τη διεκδίκηση νοσηλείων από τα ασφαλιστικά ταμεία, για την επικοινωνία και για κάθε νόμιμη ενέργεια.

Έτσι καταχωρεί την επωνυμία, το ΑΦΜ, την Δ.Ο.Υ. , την διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το είδος της δραστηριότητάς, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τον ΑΔΤ, τον ΑΜΚΑ, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, το πατρώνυμο και μητρώνυμο και την οικογενειακή κατάσταση όπου κρίνεται απαραίτητο. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Κέντρο μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών.

Το Κέντρο μας έχει λάβει κάθε πρόσφορο τεχνικό και οργανωτικό μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμευόμαστε να διατηρούμε αυτά ασφαλή και λαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες και εύλογες προφυλάξεις. Χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά (πολιτική κωδικών πρόσβασης, ορισμός πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης κα).

Το Κέντρο μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους εργαζόμενους και τους εθελοντές της ,την σωστή εκτέλεση των παραγγελιών, την ορθή εξόφληση των προμηθευτών  καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους για ο,τιδήποτε κριθεί αναγκαίο.

Το Κέντρο μας ακολουθεί ρητά όλους τους κανόνες που διέπουν τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι συνεργάτες (εργαζόμενοι, προμηθευτές, δωρητές, εθελοντές, μέλη και εκπαιδευόμενοι) έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους που τηρούνται από τον Κέντρο μας και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως την διόρθωση, την διαγραφή τους, τον περιορισμό τους, αντίταξη στην επεξεργασία τους με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@ekame.gr.

Το Κέντρο μας δύναται να αρνηθεί την διαγραφή, τον περιορισμό ή την αντίταξη εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση παραγγελίας, την είσπραξη απαίτησης του Κέντρου, τη μισθοδοσία, την εξόφληση τιμολογίου ή τη συμμόρφωση της με τις φορολογικές ή άλλες νομικές διατάξεις.

Οι συνεργάτες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να μας χορηγούν τα προσωπικά τους δεδομένα, τυχόν όμως άρνησή τους μας φέρνει σε αδυναμία να εκτελέσουμε απαραίτητες νόμιμες ενέργειες. Σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης διατηρεί απορίες σχετικά με την πολιτική της εταιρείας στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekame.gr ενώ κάθε τροποποίηση των όρων της πολιτικής μας θα δημοσιεύεται αμέσως στην ιστοσελίδα μας (www.ekame.gr)